Havadis53

Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, 26 Ha­zi­ran’da Rize’ye Ge­lecek

Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, 26 Ha­zi­ran’da Rize’ye Ge­lecek
426 views
20 Haziran 2021 - 9:26

Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan, 26 Ha­zi­ran’da gerçekleştirilecek olan Kanal İstan­bul Pro­je­si­nin temel atma tö­re­ni­nin ar­dın­dan 3 günlük programı kapsamında Rize’ye ge­lecek.

Cum­hur­baş­ka­nı ve AK Parti Genel Baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan, prog­ra­mın­da bir de­ği­şik­lik ol­ma­ma­sı ha­lin­de 26-28 Ha­zi­ran ta­rih­le­rin­de Rize’de ola­cak.

26 Ha­zi­ran’da İstan­bul’da düzenlenecek olan Kanal İstan­bul Pro­je­si­nin temel atma tö­re­ni­nin ar­dın­dan aynı akşam Rize’ye ge­lecek olan Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, Rize’de bir dizi prog­ram, inceleme ve temel atma tö­re­ni ile toplu açı­lış­la­ra ka­tı­la­cak:

Rize kent mer­ke­zin­de Ma­li­ye ve Be­le­di­ye Blok­la­rın­da ger­çek­leş­ti­ril­mek­te olan Kent­sel Dö­nü­şü­mün temel atma tö­re­ni ile Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si’nin Türk-Al­man Üni­ver­si­te­si ile ortak bir şe­kil­de yü­rüt­tü­ğü Tek­no­kent’in de ara­la­rın­da yer al­dı­ğı bir­çok pro­je­nin temel atma tö­re­ni­ni ger­çek­leş­ti­recek olan Er­do­ğan, kent­te ay­rı­ca Salarha Tüneli çift tüp açı­lışının da aralarında yer aldığı toplu açılış törenini ger­çek­leş­ti­recek.

Erdoğan’ın  Rize ziyareti sırasında Artvin ve Trabzon’da da incelemelerde bulunması bekleniyor.

timbir - birlik haber ajansi